Integritetspolicy

Allmänt

Gäller tills vidare.

Vi respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte använda den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig är:

Företagsnamn: Delborn & Preisler AB
Organisationsnummer: 559143-2959
Address: Klostergatan 10 Ö G, 222 22 Lund
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

GDPR

GDPR ger dig som individ ett antal rättigheter. Du har t.ex. rätt att på olika sätt få information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Information om detta finns i dessa allmänna villkor och integritetspolicy och du kan också vända dig till oss för att efterfråga information.

När du använder denna webbplats är vi personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter du lämnar till oss i till exempel kontaktformulär. Det innebär vi har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt kraven i GDPR.

Vi kommer tillhandahålla dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut, och du kan därefter också använda, dina personuppgifter på något annat håll.
Du har rätt att få din data raderad. Kontakta oss så tar vi bort all information vi har lagrad om dig.

Personuppgifter

Det kommer inte att samlas in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att kunna besvara dina frågor eller uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan använda den här informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. Vi har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

Skyddet av personuppgifter

Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Information som samlas in automatiskt

Information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen, kan samlas in. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.

"Cookies"

När du visar den här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här webbplatsen, kan vi lagra information på din dator i form av en ”cookie”. Med hjälp av den här informationen kan vi mäta webbplatsens aktivitet och skräddarsy informationen efter dina individuella preferenser. Cookies kan visa tid och varaktighet för besöket, vilka sidor du besöker på våra webbplatser samt vilken webbplats som refererade dig till vår webbplats. Målet är att spara tid åt dig och göra besöket mer meningsfullt.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används av många webbplatser för att ge besökaren åtkomst till olika funktioner. Informationen i en cookie kan användas för att övervaka användarens beteende på nätet. Det finns två typer av cookies. En typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel tillsammans med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du besökte just den sidan. Den andra typen av cookie, som även kallas för ”sessionscookie”, sparas tillfälligt i datorns minne under tiden som du besöker webbplatsen. En sessionscookie kan till exempel hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies sparas inte någon längre tid, utan försvinner när du stänger webbläsaren. Denna webbplats använder cookies för att till exempel spara besöksstatistik.

Du kan ställa in datorn så att den blockerar cookies. Det innebär dock att att vissa områden på vår webbplats inte kan fungerar som avsett. Hur du bär dig åt för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om de här funktionerna i instruktionerna eller på hjälpskärmen för webbläsaren.

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

  • Senast uppdaterad .

Privacy policy

General

Valid until further notice.

We respect the privacy of each individual and do not collect or handle any personal information unless the information was given to us voluntarily by the person concerned. If you do not accept this privacy policy, do not use this site.

Responsible of personal data is:

Company name: ESVAMA AB
Organization No: 559083-7554
Address: Fågel Fenix väg 3, 246 42 Löddeköpinge
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

GDPR

GDPR gives you as an individual a number of rights. You have, for example, the right to receive information on how and why we process your personal information in different ways. Information about this is presented in the privacy policy and you can also contact us to request information.

When using this site, we are responsible for the processing of your personal information that you provide. This means that we are responsible for processing your personal data according to the requirements of GDPR.

We will from May 25, 2018, provide data portability. Data portability means that you are entitled to your own data, and you may then also use your personal information elsewhere.

You are entitled to have your data deleted. Contact us and we will remove all information we have stored about you.

Personal data

We will not collect any personal identifiable information about you through this site, such as name, address, phone number or e-mail addresses, unless you have provided the information to us voluntarily. In order to answer your questions or fulfill a request from you, it may be necessary to ask for personal information, such as name, address, e-mail address and phone number. We may use this information to respond to a request from you, or to contact you by letter, email or telephone in order to fulfill your request. We do not intend to sell, let or market your personal information to third parties now or in the future.

Personal data protection

Processing your personal information is a major responsibility that we take seriously. You should always be able to feel confident when you submit your personal information to us. We have therefore taken the security measures needed to protect your personal data from improper access, change and deletion.

Personal information storing duration

Your personal information is saved as long as it is in accordance with this privacy policy or in accordance with the law.

Information collected automatically

During normal use of the site general information about you may be collected. Such data does not show who you are nor reveal any personal information. Examples of such information is the kind of browser you are using, computer operating system and your IP address.

"Cookies"

When you visit this site or any other website that is linked from this site, we can store information on your computer in the form of a cookie. Using this information, we can measure the activity of the site and tailor the information according to your individual preferences. Cookies can show the time and duration of the visit, the pages you visit on our website, and the website that referred you to our site. The goal is to save time for you and make the visit more meaningful.

A cookie is a small text file that is stored on your computer by the site you are visiting. Cookies are used by many websites to allow the visitor access to various features. The information in a cookie can be used to monitor the user´s behavior online. There are two types of cookies. One type of cookie saves a file for a long time on your computer, for example along with features that describe what information is new since you visited that page. The other type of cookie, also known as "session cookie", is temporarily stored in the computer´s memory as you visit the site. For example, a session cookie can keep track of which language you have chosen on the site. Session cookies are not saved for a longer period but disappear when you close the browser. This site uses for example cookies to save visitor statistics.

You can set your computer to block cookies. However, it means that certain areas of our site may not work as intended. How to block cookies depends on which browser you are using. Read more about these features in instructions on the web or the browser.

The cookies on this website are disabled.
This decision can be reversed anytime by clicking the below button "Allow Cookies".

  • Senast uppdaterad .